versió per imprimirenviar enllaç d\'aquesta pàgina.

Normativa municipal

Ordenances fiscals de Santa Maria de Miralles

A continuació trobareu la relació d'ordenances fiscals de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles i el reglament del Servei d'Aigua.

(actualitzat febrer 2017)

Fitxer pdfOrdenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal (arxiu pdf, 305.8 kb)
Fitxer pdfOF1 Impost sobre béns immobles (arxiu pdf, 180.6 kb)
Fitxer pdfOF2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (arxiu pdf, 155 kb)
Fitxer pdfOF3 Impost sobre activitats econòmiques (arxiu pdf, 115.1 kb)
Fitxer pdfOF4 Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (arxiu pdf, 187.7 kb)
Fitxer pdfOF5 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (arxiu pdf, 156.1 kb)
Fitxer pdfOF6 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (arxiu pdf, 111.9 kb)
Fitxer pdfOF7 Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor empreses explotadores de serveis de subministraments interès general (arxiu pdf, 166.9 kb)
Fitxer pdfOF8 Ordenança general reguladora de contribucions especials (arxiu pdf, 123.4 kb)
Fitxer pdfOF9 Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèria urbanisme (arxiu pdf, 142.2 kb)
Fitxer pdfOF10 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals (arxiu pdf, 139.5 kb)
Fitxer pdfOF11 Taxa per la prestació dels serveis intervenció administrativa en activitats dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment (arxiu pdf, 193.2 kb)
Fitxer pdfOF12 Taxa per expedició de documents administratius (arxiu pdf, 194.5 kb)
Fitxer pdfOF13 Taxa pel subministrament d'aigua (arxiu pdf, 179.5 kb)
Fitxer pdfReglament d'abastament d'aigua (arxiu pdf, 212.7 kb)
Fitxer pdfpublicació reglament del Servei d'aigua (arxiu pdf, 212.7 kb)
Fitxer pdfPublicació aprovació definitiva modificació ordenances fiscals exercici 2017 (arxiu pdf, 409.3 kb)

Ajuntament de Santa Maria de Miralles · NIF P-0825700-H
Ctra. d’Igualada a Valls, s/n · 08787 Santa Maria de Miralles · T. 93 8080301 · F. 93 8080735