versió per imprimirenviar enllaç d\'aquesta pàgina.

Urbanisme

Normes subsidiàries de planejament urbanístic de Santa Maria de Miralles

Aquestes normes subsidiàries de planejament urbanísitc de Santa Maria de Miralles es van aprovar definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 de juny de 2002 i acordada la seva publicació d'executivitat en sessió de 12 de novembre de 2003.

En els documents relacionats a continuació hi podeu trobar el text de la memòria justificativa, les normes urbanístiques i els plànols en format PDF.

Fitxer docNormes urbanístiques de Santa Maria de Miralles (Text) (arxiu doc, 1309.7 kb)
Fitxer docAnnex I Inventari edificacions i activitats en sòl no urbanitzable (arxiu doc, 123.9 kb)
Fitxer docAnnex II Inventari d'elements d'interès històric, artístic, natural, cultural i arqueològic (arxiu doc, 51.7 kb)
Fitxer docAnnex III Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN: Serra de Miralles - Queralt (arxiu doc, 34.3 kb)
Fitxer docÍndex de plànols  (arxiu doc, 25.6 kb)
Fitxer pdfplànols d'ordenació: sistemes i infrastructures. Xarxa viària i equipaments (arxiu pdf, 5034.6 kb)
Fitxer pdfplànol d'informació:usos del sòl i àrees protegides (arxiu pdf, 4832.4 kb)
Fitxer pdfplànol d'informació: vegetació (arxiu pdf, 4598.7 kb)
Fitxer pdfplànol d'informació: plànol cadastral i tipologia parcel.lària (arxiu pdf, 752.8 kb)
Fitxer pdfplànol d'informació: inventari edificacions i localització d'activitats (arxiu pdf, 4617.3 kb)
Fitxer pdfplànol d'informació: carta arqueològica i paleontològica (arxiu pdf, 4415.5 kb)
Fitxer pdfplànol informació: inventari elements d'interès històric, artístic i natural (arxiu pdf, 4610.5 kb)
Fitxer pdfplànol informació: infrastructures i xarxa de serveis (arxiu pdf, 4940.7 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: estructura general i orgànica del territori. Règim jurídic del sòl (arxiu pdf, 3661.7 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: qualificació urbanística del sòl i zonificació (1:10.000) (arxiu pdf, 5161.6 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: qualificació urbanística del sòl i zonificació - 1 1:5.000 (arxiu pdf, 1708.4 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: qualificació urbanística del sòl i zonificació - 2 (1:5000) (arxiu pdf, 2168.4 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: Qualificació urbanísitca del sòl i zonificació - 3 (1:5.000) (arxiu pdf, 2286.5 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: qualificació urbanística del sòl i zonificació - 4 (1:5.000) (arxiu pdf, 1999.5 kb)
Fitxer pdfplànol d'ordenació: reglamentació detallada del sòl apte per urbanitzar: Ajuntament i Sant Romà (arxiu pdf, 499 kb)
Fitxer pdfPlànol d'ordenació: reglamentació detallada del sòl rural de parcel.lació especial (Mas Retou) i delimitació de veïnats (Múnia i Ca l'Albet) (arxiu pdf, 661.1 kb)
Registre de Planejament Urbanístic de CatalunyaRegistre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Ajuntament de Santa Maria de Miralles · NIF P-0825700-H
Ctra. d’Igualada a Valls, s/n · 08787 Santa Maria de Miralles · T. 93 8080301 · F. 93 8080735