BAN D'ALERTA PER SEQUERA

Dilluns, 23 de maig de 2022 a les 00:00

Es recorda que, pel bé comú, i d’acord amb el que estableix el PES en el seu punt 5.3.2 c) i d) que s’estableix la limitació d’aigua d’abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

L’Ajuntament fa una crida als veïns de Santa Maria de Miralles per tal que per responsabilitat i solidaritat controlin i redueixin el seu propi consum en benefici de l’interès comú.

Els països mediterranis al llarg de la seva història han considerat l’aigua com un bé de grandíssim valor, al qual fins i tot s’ha rendit culte. L’aigua ens ajuda en la salut i en la neteja, a l’agricultura i la indústria, en el calor i el fred, i també a la bellesa. És un dels nostres grans patrimonis. El bon o mal ús que d’ella es faci és responsabilitat de tots i a tots ens afecta.

És necessari que tots adquirim consciència de què l’aigua és un bé limitat que no podem permetre’ns el luxe de malbaratar i que de l’ús que fem avui en dependrà la disponibilitat de demà.

L’extraordinària escassetat de precipitacions durant els darrers mesos ha provocat un important descens de les reserves d’aigua embassades i els nivells dels aqüífers arreu de Catalunya. En conseqüència, el Govern de la Generalitat, el passat 6 de maig, va aprovar la Resolució ACC/1330/2022, de 3 de maig, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es declara novament l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de la Unitat de l’explotació de l’Aqüífer Carme-Capellades, a l’haver assolit uns nivells i llindars que habiliten aquesta declaració, en aplicació del previst al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat per l’Acord GOC/1/2020, de 8 de gener (Pla Especial de Sequera).

Per això, i d’acord amb aquest Pla Especial de Sequera (PES) resten prohibides de ser abastides amb aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament, les següents pràctiques:

  1. El reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20.00 a 8.00). La dotació per al reg a de ser la mínima indispensable adaptar-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. El reg de jardins es pot realitzar com a màxim dos dies per setmana.
  1. Prohibició de la neteja de carrers, paviments o façanes utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
  1. Prohibició de l’ús d’aigua per eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
  1. L’utilització d’aigua per ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  1. Prohibit l’ompliment d’estanys i fonts, privats o públics.
  1. Tancament de fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
  1. Rentat de mànega de tota classe de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat. Només es permet la neteja de vidres, miralles, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  1. Instal·lacions de refrigeració i condicionament que no tinguin en funcionament sistema de recuperació o circuit tancat.

Es recorda que, pel bé comú, i d’acord amb el que estableix el PES en el seu punt 5.3.2 c) i d) que s’estableix la limitació d’aigua d’abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Per totes aquestes raons l’Ajuntament fa una crida als veïns de Santa Maria de Miralls per tal que per responsabilitat i solidaritat controlin i redueixin el seu propi consum en benefici de l’interès comú.

Darrera actualització: 23.05.2022 | 13:02