Ban d'alerta per sequera

Dijous, 23 de març de 2023 a les 12:00

Els països mediterranis al llarg de la seva història han considerat l’aigua com un bé de grandíssim valor, al qual fins i tot s’ha rendit culte. L’aigua ens ajuda en la salut i en la neteja, a l’agricultura i la indústria, en el calor i el fred, i també a la bellesa. És un dels nostres grans patrimonis. El bon o mal ús que d’ella es faci és responsabilitat de tots i a tots ens afecta.

És necessari que tots adquirim consciència de què l’aigua és un bé limitat que no podem permetre’ns el luxe de malbaratar i que de l’ús que fem avui en dependrà la disponibilitat de demà.

L’extraordinària escassetat de precipitacions durant els darrers mesos ha provocat un important descens de les reserves d’aigua embassades i els nivells dels aqüífers arreu de Catalunya. En conseqüència, el Govern de la Generalitat, el passat 6 de maig, va aprovar la Resolució ACC/1330/2022, de 3 de maig, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es declara novament l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de la Unitat de l’explotació de l’Aqüífer Carme-Capellades, a l’haver assolit uns nivells i llindars que habiliten aquesta declaració, en aplicació del previst al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat per l’Acord GOC/1/2020, de 8 de gener (Pla Especial de Sequera).

Per això, i d’acord amb aquest Pla Especial de Seguera (PES) resten prohibides de ser abastides amb aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament, les següents pràctiques:

  1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
  2. Reg o baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
  3. Prohibició de la neteja de carrers, paviments o façanes amb aigua de la xarxa.
  4. Prohibició de l’ús d’aigua per eliminació de pols.
  5. Ompliment de piscines, estanys i fonts, privats o públics.
  6. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
  7. Rentat de mànega de tota classe de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.
  8. Instal·lacions de refrigeració i condicionament que no tinguin en funcionament sistema de recuperació o circuit tancats.

Es recorda que, pel bé comú, i d’acord amb el que estableix el PES en el seu punt 5.3.2 c) i d) que s’estableix la limitació d’aigua d’abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Per totes aquestes raons l’Ajuntament fa una crida als veïns de Santa Maria de Miralles per tal que per responsabilitat i solidaritat controlin i redueixin el seu propi consum en benefici de l’interès comú.

Darrera actualització: 05.07.2023 | 11:00